#CN Chapter 10 [Hard Mode]

◆ Chapter 10 [Hard Mode]

ในอัพเดตครั้งถัดไปนี้ ตัวเกมจะเพิ่มด่าน W10 ระดับยาก!!

※ เลเวลของด่าน 105-115

※ กำหนดเข้าในอัพเดตครั้งต่อไป

https://m.in.mg/7KQka