#JP #CN USS Biloxi เข้าประจำการและได้รับชุดใหม่

◆ USS Biloxi เข้าประจำการและได้รับชุดใหม่

USS Biloxi [บิโลซี] <SR> – เรือลาดตระเวนเบา

น้องสาวอีกคนของลูกพี่ Cleveland

※ หาได้จากโรงต่อเรือ [จำกัดเวลา]

https://m.in.mg/rU3fO