#TW เปิดให้บริการ ในเซิร์ฟเวอร์ ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า และ IJN Yamashiro ได้รับชุดใหม่

◆ เปิดให้บริการ ในเซิร์ฟเวอร์ ฮ่องกง ไต้หวัน มาเก๊า

เปิดให้บริการ ในเซิร์ฟเวอร์ ฮ่องกง ไต้หวัน มาเก๊า ในวันที่ 04/10/2019

◆ เรือได้รับชุดใหม่

  • IJN Yamashiro

※ ภายในเกมจะมาพร้อมกิจกรรมฉลองเปิดให้บริการพร้อมชุดใหม่และเฟอร์นิเจอร์ เป็นของรางวัล

https://www.azurlane.tw
https://twitter.com/AzurLane_TW/
https://m.in.mg/gVYro
https://m.in.mg/eN0qS

Continue reading #TW เปิดให้บริการ ในเซิร์ฟเวอร์ ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า และ IJN Yamashiro ได้รับชุดใหม่

#TW นับถอยหลังเตรียมเปิดให้บริการ ในเซิร์ฟเวอร์ ฮ่องกง ไต้หวัน มาเก๊า ในวันที่ 04/10/2019

◆ รูปภาพนับถอยหลัง

เตรียมเปิดให้บริการ ในเซิร์ฟเวอร์ ฮ่องกง ไต้หวัน มาเก๊า ในวันที่ 04/10/2019

https://m.in.mg/ONRHk

5
4
3
2
1