#EN มินิอีเวนท์ Azur Lane x atre Collaboration

◆ มินิอีเวนท์ Azur Lane x atre Collaboration

  • ทำภารกิจรายวันตามตัวเรือที่กำหนด เพื่อรับรางวัลเป็นชุด IJN Fubuki – เด็กถือป้าย #ฟุบุไก่ และ IJN Yamashiro – ชุดเมด: แมวเรือรบถือป้าย
  • เนื่องจากอีเวนท์มีระยะเวลานาน ไม่จำเป็ต้องรีบล้างผลาญนะ

※ Fubuki รวมต้องใช้จ่ายเงินรวม 50000 ตลอดระยะเวลากิจกรรม โดยการใช้ครบก่อนรับภารกิจเมื่อถึงวันจะผ่านให้ทันที
※ Yamashiro รวมต้องใช้น้ำมันรวม 8000 ตลอดระยะเวลากิจกรรม โดยการใช้ครบก่อนรับภารกิจเมื่อถึงวันจะผ่านให้ทันที

※ กำหนดเข้าในอัพเดตเร็วๆ นี้

https://m.in.mg/QlpbP