#TW ประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าอีเวนท์ The Return of the War God

◆ ประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าอีเวนท์ The Return of the War God

  • The Return of the War God (IJN Mikasa)

※ กำหนดเข้าเป็นอีเวนท์แรกในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า เร็วๆ นี้

https://m.in.mg/xTDcU