#JP #CN เพิ่มด่านใน War Archives

◆ เพิ่มด่านใน War Archives

 • Ink-stained Steel Sakura

◆ โรงต่อเรือ [ถาวร]

[โรงต่อเรือที่ 1]

 • Kawakaze
 • Yoizuki
 • Harutsuki
 • Fumizuki
 • Asashio

[โรงต่อเรือที่ 2]

 • Nagato
 • Suzuya

[โรงต่อเรือที่ 3]

 • I-13

◆ ร้าน Core Data

 • เพิ่มเรือ IJN Kongou, Haruna, Mutsu ในร้านค้า

◆ นำเรือออกจากโรงต่อเรือ [ถาวร]

[โรงต่อเรือที่ 1]

 • HMS Vampire (หาได้จากด่าน War Archives: Effort, Hope, and Planning, แลกตรา)
 • HMS Edinburgh (หาได้จากแลกตรา)
 • USS Thatcher (หาได้จากด่านปกติ, แลกตรา)
 • HMS Fortune (หาได้จากด่านปกติ, แลกตรา)