#EN USS Helena ได้รับการปรับสมรรถนะ, เรือได้รับชุดแต่งงาน, เรือเข้าโรงต่อเรือ [ถาวร]

◆ เรือได้รับการปรับสมรรถนะ

  • USS Helena Kai

◆ เรือได้รับชุดแต่งงาน

  • USS San Diego
  • USS Minneapolis

◆ เรือเข้าโรงต่อเรือ [ถาวร]

  • HMS Little Bel
  • FFNF Le Téméraire
  • KMS Z18

◆ วันเด็ก

  • ระยะเวลากิจกรรม 30/05/2020 – 01/06/2020
  • แจกน้ำมันวันละ 1500