#JP #CN FFNF Richelieu เข้าประจำการ

◆ แนะนำตัวเรือเข้าประจำการ
【⚜กองทัพเรือฝรั่งเศส⚜】

FFNF Richelieu・ เรือประจัญบาน

※ สามารถหาได้จาก โรงต่อเรือ [จำกัดเวลา]

https://m.in.mg/nAQl2