#JP ประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าอีเวนท์ Royal Maids Battle Royale! #2

◆ ประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าอีเวนท์

อัพเดตสัปดาห์หน้าจะจัดอีเวนท์ Royal Maids Battle Royale! #2

ในอีเวนท์นี้จะสามารถรับ HMS Newcastle เข้าประจำการ
และมีปืน Twin 381mm (T0) และของใหม่134mm High-Angle (T0) เป็นรางวัล

※ อีเวนท์นี้ไม่ใช่ #Rerun แต่อย่างใด

▼ ระดับเลเวลของด่านอีเวนท์

  • Easy: Lv.20
  • Normal: Lv.50
  • Hard: Lv.90
  • EX: Lv.125

https://m.in.mg/K6WYJ
https://m.in.mg/eY6xG