#JP #CN รวมภาพการออกแบบตัวละครในเกมของยุคเริ่มต้น

◆ รวมภาพการออกแบบตัวละครในเกมของยุคเริ่มต้น

ในกลุ่มนี้จะมีเรือที่ยังไม่เคยเห็นและยังไม่ได้เข้าเกมอยู่อีกหลายลำ
อย่างเช่น HMS Bonaventure, Dido, Phoebe, USS San Francisco, KMS Z5

ซึ่งในกลุ่มที่เข้าเกมแล้วก็มีบางลำที่ได้รับการรีโมเดลวาดใหม่ เช่น IJN Shoukaku, Zuikaku, Mutsu, Nagato, Ryuujou, KMS Deutschland, Admiral Graf Spee, USS Laffey, HMS Prince of Wales

และกลุ่มที่เข้าเกมมาแล้วแต่ได้รับรีโมเดลวาดใหม่ อย่าง USS West Virginia, Maryland, Colorado

https://m.in.mg/w3ST5